Actio Populi staat even op pauze. Inschrijven is daarom tijdelijk uitgeschakeld. Spoedig pikken we de draad terug op. Tot binnenkort!

Actio Populi est en pause. L'inscription est donc temporairement désactivée. Bientôt, nous reprenons le fil. A bientôt!

Actio Populi?

Actio Populi is ontstaan uit het engagement van een twintigtal personen, elk met hun eigen maatschappelijke achtergrond en politieke overtuiging maar allen met één en hetzelfde doel, nl. het democratiseren van de democratie in België. Werkelijke inspraak in de Belgische democratie kan echter maar haalbaar zijn als deze gedragen wordt door een aanzienlijk deel van de bevolking.

Zowel burgers en bedrijven krijgen de mogelijkheid om lid te worden en zich aan te sluiten bij de collectieve vordering, dit is geenszins een verplichting. Dat bedrijven zich mogen aansluiten opent voor hen de mogelijkheid om daadwerkelijk hun sociale verantwoordelijkheid op te nemen.

Actio Populi neemt de vormt aan van een VZW met als doelstelling (directe) democratie te ondersteunen, te verdedigen en te promoten. Concreet betekent dit dat wij volkssoevereiniteit expliciet willen laten erkennen in onze grondwet.

De kracht van Actio Populi zal er zijn doordat duizenden mensen, liefst honderdduizenden mensen zich aansluiten bij deze VZW en haar doelstellingen steunen. Deze massale steun is noodzakelijk omdat wij een belang moeten kunnen aantonen voor de rechter.

Actio Populi zal als hoofdeiser optreden in de collectieve dagvaarding en een advocaat aanstellen die de belangen van alle leden/eisers zal vertegenwoordigen. Via deze constructie kan op een transparante manier geld ingezameld worden om het ganse gebeuren in goede banen te leiden. Opdat collectieve vorderingen ingeleid kunnen worden, vraagt de Orde van Advocaten voldoende solvabel te zijn om alle kosten te kunnen betalen.

Er is op dit moment ook nog geen advocaat aangesteld omdat het advocaten verboden wordt om cliënten te ronselen en omdat wij de aanbiedingen van verschillende advocaten nog eens rustig willen evalueren.

Naast de collectieve vordering zal de VZW een burgerplatform voor referenda mee helpen ontwikkelen, financieren en onderhouden. Verder steunt de VZW in de mate van het mogelijke alle initiatieven die volkssoevereiniteit in het openbaar debat brengen.

Hieronder wordt de drieledige strategie van Actio Populi uit de doeken gedaan.

Eerste luik

In eerste instantie zal Actio Populi samen met de leden die ingetekend hebben op de eiserslijst de bevoegde instanties in gebreke stellen en deze met een collectieve vordering (class action) voor de Belgische rechterlijke macht dagvaarden. Indien noodzakelijk zal de zaak ook aan de bevoegde Europese en internationale instanties voorgelegd worden.

Deels steunend op het “goede trouw-beginsel” en het “goede huisvader-beginsel” zal om een coherente uitleg gevraagd worden betreffende het gevoerde wanbeleid dat reeds decennia lang duurt. De representatieve democratie of particratie zoals wij deze de dag van vandaag kennen, faalt op alle mogelijke gebieden (juridisch, economisch, sociologisch).

Om te vermijden dat een proces gevoerd zou worden via de media, worden alle juridische gronden nu nog niet meegedeeld. Zo willen we voorkomen dat een eerlijk proces onmogelijk gemaakt zou worden. Het boek “Revolutie met Recht”, verschenen in 2011, van de heer Roger Cox is reeds een goeie aanzet om te zien hoe wij onze zaak deels zullen voeren.

Bij de te voeren processen zal Actio Populi geen politieke standpunten innemen en enkel voor een fundamenteel mensenrecht opkomen, iets wat op vandaag niet erkend wordt, namelijk het recht om bindende referenda te houden op ieder niveau.

Elke persoon die zich lid gemaakt heeft van Actio Populi zal in staat zijn alle procedures te volgen. Zowel de briefwisseling van de advocaten, de dagvaardingen, verzoekschriften zullen zowel integraal als samengevat in verscheidene talen aangeboden worden via een persoonlijke login.

Daar niemand zich echt geroepen voelt om een dergelijke actie op zijn eentje te ondernemen maar er anderzijds wel veel signalen door ontevreden burgers gegeven worden, is het aan te raden dat deze mensen zich organiseren in één grote burgerbeweging. Collectieve vorderingen (class actions) zijn immers geen nieuw fenomeen en het succes hiervan werd reeds bewezen in talloze zaken in de Verenigde Staten.

Het doel van Actio Populi is met andere woorden om mensen toe te laten zich te verenigen achter een advocaat die hun belangen zal verdedigen. Op die manier krijgen mensen effectieve verandering voor een minimum aan risico. Van een schaalvoordeel gesproken!

Vooraleer te dagvaarden wil Actio Populi deze actie via alle (sociale) mediakanalen verkondigen en zien of er een draagvlak gevonden kan worden om de politieke elite uiteindelijk voor de rechter ter verantwoording te roepen. Indien dit draagvlak er is, zullen alle mogelijke juridische middelen ingezet worden om de expliciete erkenning van het recht op bindende referenda te verkrijgen.

Aangezien dit een actie is waarbij een lichtzinnig optreden uit den boze is, wordt een ledental van minstens 50.000 personen nagestreefd.

Tweede luik

In tweede instantie wil Actio Populi alle burgers van dit land toegang verlenen tot een online burgerplatform waar wetsvoorstellen en ideeën gelanceerd en gestemd kunnen worden. Een Facebook voor politiek als het ware. Zo kunnen verschillende politieke standpunten neutraal gekanaliseerd worden en burgers tot dialoog aangezet worden, een schitterende manier om het sociaal kapitaal te verhogen in tijden van verzuring.

Op dit moment beheersen mythes en indoctrinaties het publieke debat over referendums. Wat is er beter en effectiever om theoretische verzinsels te doorbreken door middel van praktijkervaring.

Door middel van discussiefora, stemmogelijkheden, enz. kunnen allerlei initiatieven en referendumvoorstellen gelanceerd worden waarover dan gedebatteerd, geamendeerd en gestemd kan worden. Op die manier kan een beeld gevormd worden over wat er echt onder de bevolking leeft.

Opiniepeilingen en enquêtes, die op vandaag veelal gebruikt worden, zijn immers niets meer dan middelen van de politieke klasse om de bevolking te sturen. Op dit platform zal echter iedereen, ongeacht zijn politieke of ideologische achtergrond, wetsvoorstellen kunnen doen waarbij direct zal blijken of het gedane voorstel gedragen wordt door het volk en dit is nu net de essentie van democratie.

Het is belangrijk om vermelden dat het burgerplatform nu nog in een fase zit waarbij het recht om referenda te houden er nog niet is. Wanneer dit recht er wel zal zijn, zal er vooraleer een referendum gehouden kan worden, normaliter voorzien zijn in een beperkte rechterlijke controle aan de fundamentele mensenrechten en de hulp van een onafhankelijke begeleidingscommissie.

In de beginfase van het burgerplatform zal het inloggen gebeuren via e-mailaccounts of facebookaccounts. In de officiële fase zal inloggen enkel nog kunnen gebeuren via de elektronische identiteitskaart. Gebruikers zullen om het stemgeheim te garanderen de mogelijkheid krijgen om een nickname aan te nemen.

Dit platform zal volledig neutraal bediend worden en zal niet gecensureerd worden. Gezien de grote vrijheid op dit platform, moet er dus ook in middelen voorzien worden om bijvoorbeeld werkelijk discriminerende of racistische voorstellen naar de prullenbak te kunnen verwijzen. Verder moeten mensen ook ingelicht kunnen worden over de betrouwbaarheid en reputatie van iemand die een voorstel lanceert. De geloofwaardigheid op dit forum zal dus belangrijk zijn en om dit te bekomen en te behouden, zullen verschillende methodes gebruikt worden.

Om dit te illustreren, wordt hieronder een concreet voorbeeld gegeven waarbij geïllustreerd wordt hoe slechte referendumvoorstellen naar alle waarschijnlijkheid behandeld zullen worden:

“Een persoon, lid van een extremistische groepering met een aanhang van vijfhonderd mensen lanceert bijvoorbeeld een voorstel dat werkelijk racistisch is.

In eerste instantie zal dit idee inderdaad op de website terechtkomen waardoor verschillende mensen kennis zullen krijgen van dit voorstel. Normaalgezien zal het voorstel negatief beoordeeld worden. Dit zal dan de volgende implicaties hebben voor het voorstel én voor de de persoon die het voorstel gelanceerd heeft.

De vraag om over het voorstel een referendum te houden zal door de meesten niet ondertekend worden. Dit heeft tot gevolg dat de handtekeningendrempel niet gehaald zal worden en er dus nooit over gestemd zal worden.

Verder voorziet het systeem in een quoteringsmechanisme (schaal van 0 tot 10) van zowel het voorstel als de initiatiefnemer van het voorstel. Mensen zullen aan zowel het extreme voorstel als de initiatiefnemer een lage score toekennen. Na verloop van tijd zal de initiatiefnemer een extremistische reputatie opgebouwd hebben die nog moeilijk te corrigeren zal zijn.

Doordat het systeem er voor zal zorgen dat dergelijke mensen een slechte ranking op de website krijgen, zullen zij in de anonimiteit verdwijnen en wordt hun verdere demagogische toekomst op het platform gehypothekeerd. Dit gebeurt door een ingenieus systeem waarmee gebruikers van het platform zowel gebruikers, hun voorstellen en hun commentaren kunnen beoordelen.

Naast het beoordelen van voorstellen en de mensen die ze lanceren, kunnen ook tegenvoorstellen geformuleerd worden. Mensen kunnen ook elkaars voorstellen verbeteren.”

Er kan dus gesteld worden dat democratie bewijst extremen op te heffen. Wanneer iemand een heel extreem voorstel doet, is de algemene tendens van de bevolking om dit af te wijzen. De bevolking is dus heel conservatief op dit gebied.

Anderzijds is het volk ook wel de innoverende factor in de maatschappij en niet de politici. Landen waar veelvuldig referenda gehouden worden, bewijzen de prangende maatschappelijke problemen te kunnen aanpakken (Ijsland, Porto Alegre, Zwitserland). Pure representatieve democratieën falen hierin overduidelijk (VS op federaal niveau, België, Griekenland).

Derde luik

In laatste instantie is het de bedoeling een internationaal netwerk uit te bouwen met bestaande organisaties om de acties vermeld in het eerste en tweede luik ook in andere landen uit te bouwen.

Wanneer er een 5.000-tal mensen op de eiserslijst staan, kan de verspreiding van het idee over de grenzen heen gebeuren. Dit zal voor andere landen het teken zijn dat wij professioneel georganiseerd zijn en dat er honger is naar echte democratie. Andere landen zullen dan bijgestaan worden in de concrete organisatie van dergelijke initiatieven. Het coördinatiepunt van al deze acties zal www.actiopopuli.eu of www.actiopopuli.org zijn (onder constructie).

Het zou mooi zijn dat in de lente van volgend jaar iedere overheid door haar eigen onderdanen volk gedagvaard wordt opdat echte democratie werkelijkheid kan worden. Een echte Europese Lente!

Dan kunnen wij, burgers, trots zijn op onszelf omdat we een vreedzame revolutie bewerkstelligd hebben. Bij een gewelddadige revolutie betaalt de kleine burger immers steeds het gelag. Kortom, we willen liever een revolutie in het recht, dan een revolutie buiten het recht.

De kracht van Actio Populi

Wij geloven dat we zullen slagen in onze opzet omdat:

 • Actio Populi vele signalen opvangt van ontevreden burgers die snakken naar echte verandering. Niemand heeft echter een constructief alternatief. Daarom zijn we blij dit te kunnen aanbieden voor mensen die echte democratie willen.
 • Wij neutraal zijn en enkel opkomen voor het meest fundamentele mensenrecht: het zelfbeschikkingsrecht van het individu.
 • Actio Populi een onstopbare kracht kan worden wanneer duizenden mensen zich verenigen. Op deze manier kunnen wij met wat geluk ervoor zorgen dat in een periode van één à twee jaar onze doelstelling gehaald kan worden.
 • Wij in een land leven waar het principe van de scheiding der machten geldt. Indien onze eis afgewezen wordt, is dit een expliciete bevestiging dat we niet langer leven in een rechtsstaat maar in een politiestaat. Dit op zich is een grond om hulp te zoeken bij de internationale instanties.
 • De collectieve vordering uitgaat van minstens 50.000 mensen. Dit zal een enorme druk leggen op de rechterlijke macht alsook op de wetgevende macht. Het toont aan dat dit de grootste bekommernis is van de burgers en dat ze effectieve verandering en zeggenschap willen.
 • Onze kracht erin schuilt dat iedereen (ouder dan 18 jaar) eiser kan worden teneinde een niet te negeren signaal aan de overheid te geven dat wij het niet langer dulden en een coherente uitleg willen over de Belgische schijndemocratie en de daardoor gecreëerde problemen.
 • Actio Populi minstens ervoor zal zorgen dat referenda in het publieke debat gegooid worden. Daardoor zal in iedere gemeente liquid democracy de nodige aandacht krijgen als alternatief en kunnen we van onder uit de samenleving beginnen aanpassen.
 • Copernicus het uiteindelijk ook bij het rechte eind had, net zoals het volk het ook bij het rechte eind heeft. Echter Copernicus had het geluk niet de sociale media ter beschikking te hebben.

Lid worden / Dagvaarden

Lid worden

Het moet benadrukt worden dat Actio Populi zowel burgers en bedrijven de mogelijkheid biedt om lid te worden en om zich aan te sluiten bij de collectieve vordering.

Dat bedrijven zich mogen aansluiten, opent voor hen de mogelijkheid om werkelijk hun sociale verantwoordelijkheid op te nemen en levert dus geen gevaar op voor het in de kaart spelen van lobbygroepen. Integendeel, lobbygroepen zullen met de handen in het haar zitten wanneer de bevolking daadwerkelijk zeggenschap krijgt.

Voor mensen/bedrijven die omwille van persoonlijke/commerciële redenen zich niet willen/kunnen inschrijven, is er de mogelijkheid om gewoon lid te worden daar zij bijvoorbeeld volkssoevereiniteit of de ontwikkeling van het burgerplatform genegen zijn.

Redenen waarom bijvoorbeeld best niet ingeschreven wordt op de eiserslijst:

 • persoon kan een politicus zijn,
 • persoon wil opkomen bij de verkiezingen,
 • persoon is een rechter,
 • persoon bekleedt een hoge functie.

Om lid te worden, vragen wij zoals iedere andere vzw een lidgeld bij te dragen.

Wij verschillen van andere vzw’s daar wij slechts om een éénmalige bijdrage vragen om zo gedurende ongeveer 2 à 3 jaar (1 à 2 jaar voor de juridische procedures) professioneel en onophoudelijk de deur naar echte democratie open te breken. Wij zullen hiervoor alle mogelijke en gepaste acties ondernemen om succesvol te zijn.

Wij willen minimum 50.000 leden hebben om een belang te kunnen aantonen omdat in Zwitserland dit het minimumaantal vereiste mensen is om een nationaal referendum te houden én omdat wij een teken willen zien van betrokkenheid/wens naar verandering in onze samenleving.

Stiekem hopen we op tienduizenden mensen. Een sterker signaal dan dit kan in onze ogen niet gegeven worden, zowel op nationaal als internationaal vlak. In de hoogtechnologische tijd waarin wij nu leven, denken wij dit aantal mensen in een periode van zes à twaalf maanden te kunnen bereiken.

Door lid te worden zul je:

 • op geregelde tijdstippen een nieuwsbrief via e-mail krijgen,
 • uitgenodigd worden op conferenties die enkel toegankelijk zullen zijn voor leden.

Mee dagvaarden

De vzw Actio Populi biedt haar leden als exclusief voordeel de mogelijkheid aan om in te tekenen op de eiserslijst van de collectieve dagvaarding.

Om misverstanden te voorkomen, wordt hieronder uitleg gegeven over de mogelijke gevolgen van het intekenen op deze collectieve vordering. Zo weet iedereen waar hij/zij zich kan aan verwachten. Door in te tekenen op de eiserslijst wordt men eiser in het geding. Dit heeft als gevolg dat men in principe veroordeeld kan worden tot betaling van gerechtskosten, rechtsplegingsvergoedingen en schadevergoedingen.

Door lid te worden van de vzw Actio Populi en in te tekenen op de eiserslijst, neemt de vzw alle kosten en gevolgen voor rekening. De gevolgen kunnen louter burgerrechtelijk zijn (i.e. betaling van een geldsom).

Wat zijn nu de persoonlijke gevolgen/risico's voor de leden van de vzw Actio Populi die zich inschrijven op de eiserslijst?

Door lid te worden, hebben de leden van de vzw geen enkele aansprakelijkheid voor bijkomende kosten. Het enige wat met de burger kan gebeuren, is dat na afloop van de processen hij geen recht heeft op bindende referenda en hij zijn vrijwillige bijdrage aan de vzw kwijt is.

In eerste instantie gebeurt de inschrijving anoniem. De gegevens van de leden worden veilig bewaard waarbij de privacywetgeving strikt wordt nageleefd.

Wanneer we uiteindelijk met 50.000 leden zullen zijn die willen dagvaarden, zullen wij de noodzakelijke gegevens meedelen aan de rechtbank. In de loop van de procedure zullen de gegevens vertrouwelijk behandeld worden.

Wat nu wanneer bijvoorbeeld ons initiatief maar 20.000 mensen bereikt? Wel dan zal er niet gedagvaard worden met deze gegevens en zal niemand ooit te weten komen dat je je ingeschreven hebt op de eiserslijst. Er zal dan enkel gedagvaard worden met de vzw. Verder verbindt de vzw Actio Populi er zich toe jouw privégegevens te beschermen volgens de geldende wetgeving en zal zij iedere medewerking verlenen aan de Privacycommissie.

Gezien er enerzijds een contract bestaat tussen de vzw en de advocaten en anderzijds een contract tussen de burgers en de vzw is iedereen vanaf het begin op de hoogte van zijn verantwoordelijkheden. Het contract tussen de vzw en de advocaat bepaalt dat de advocaat enkel mag dagvaarden vanaf het moment dat 50.000 mensen de overheid willen dagvaarden en dat zijn opdracht er in bestaat om bindende referenda te verkrijgen. Indien de advocaat deze voorwaarden niet respecteert, is hij persoonlijk aansprakelijk en miskent hij zijn contract. Dit heeft als gevolg dat noch de vzw, noch de burgers die zich aansloten, aansprakelijk gesteld kunnen worden voor deze daden.

Het lidmaatschap van de burgers bij de vzw Actio Populi bepaalt dat iedere burger een kleine bijdrage betaalt volgens eigen willen en kunnen om lid te worden van de vzw. Op haar beurt zal de vzw de coördinatie van de gehele actie op zich nemen, de kosten van deze actie op zich nemen, als hoofdeiser optreden, dagvaarden wanneer dat opportuun is en zien dat er geen rechtsfeiten ontstaan die het netto-actief van de vzw overschrijden.

Voor het overige zal de burger op de website alle stappen kunnen volgen die ondernomen worden en zal hij referendumvoorstellen kunnen doen op het burgerplatform.

De vzw zal echter maar overgaan tot de collectieve dagvaarding wanneer twee voorwaarden vervuld zijn:

 • 50.000 mensen hebben zich ingeschreven op de eiserslijst
 • De vzw beschikt over de nodige financiën om gedurende 2-3 jaar in alle kosten te voorzien van haar medewerkers.

Het voordeel in natura dewelke de leden en de burgers van dit land zullen krijgen, zal het recht zijn om op ieder bestuursniveau referenda te houden aan redelijke en werkbare voorwaarden. Voorts zullen wij mensen / bedrijven die een lidmaatschapsbijdrage van 75 EUR of meer storten en mee dagvaarden een boek over directe democratie bezorgen in een taal naar keuze (NL, FR).

Algemene voorwaarden

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing voor wie lid wil worden van de vzw Actio Populi én mee wil dagvaarden. In deze algemene voorwaarden hebben bepaalde woorden een specifieke betekenis:

 • “Vzw” Hiermee wordt de vzw Actio Populi bedoeld.
 • “Lid” Hiermee wordt iedere natuurlijke persoon bedoeld met Belgische nationaliteit en ouder dan 18 jaar, alsook iedere rechtspersoon met een maatschappelijk zetel in België.

De voorwaarden:

 • Als natuurlijk persoon kunt U enkel lid worden wanneer u de Belgische nationaliteit bezit en ouder bent dan 18 jaar. Als rechtspersoon kunt u enkel lid worden wanneer u uw maatschappelijk zetel in België hebt.
 • U kunt enkel lid worden door op het onlineformulier “dagvaarden” de gevraagde gegevens te vermelden en een éénmalig lidgeld naar eigen keuze bij te dragen.
 • U verschijnt op de eiserslijst wanneer u uw bijdrage stort op het rekeningnummer IBAN BE02 7310 2758 3640 van de Vzw met de vermelding van de gegeven referentie. Zonder deze referentie wordt u gewoon lid.
 • U bent bewust dat de collectieve vordering pas doorgaat wanneer 50.000 mensen mee dagvaarden én er voldoende financiële middelen voor handen zijn om alle nodige juridische procedures en mogelijke kosten te bekostigen. Deze opportuniteit wordt deels beoordeeld door de Orde van de Advocaten en deels door de Vzw.
 • U laat toe dat de Vzw uw persoonlijke gegevens enkel gebruikt in de juridische procedures tegen de bevoegde instanties/personen voor het bekomen van "het recht om bindende referenda te houden".
 • U NIET VERANTWOORDELIJK BENT voor alle mogelijke kosten zoals dagvaardingskosten, gerechtskosten, rechtsplegingsvergoedingen, schadevergoedingen, advocatenkosten.
 • U instemt met het feit dat de Vzw zal optreden als hoofdeiser en dat bijgevolg deze Vzw in overleg met de advocaat/advocaten zal bepalen wat er in de dagvaarding(en) en conclusies zal staan. (Wanneer iedereen opmerkingen zou kunnen maken, zou dit de gehele organisatie dusdanig vermoeilijken)
 • U kunt zich te allen tijde van de eiserslijst verwijderen door een e-mail te sturen via het contactformulier op de website www.actiopopuli.be met als onderwerp "Ik annuleer mijn inschrijving als eiser(es)".
 • U kunt te allen tijde inzage in uw privégegevens verkrijgen door een e-mail te sturen via het contactformulier op de website www.actiopopuli.be met als onderwerp "Toegang tot en correctie van mijn privégegevens".

Lidgeld

Van zodra je bijdrage (in principe vanaf 1 Euro) op onze rekening staat, ben je lid en kun je jezelf op de eiserslijst plaatsen. Wij laten je volledig vrij in de keuze van je bijdrage.

Ook hanteren wij geen minimumbedrag omdat wij ons bewust zijn van het feit dat er sterke en minder sterke schouders zijn. Wij willen iedereen, jong en oud, arm en rijk, de kans bieden om zich aan te sluiten bij dit constructief burgerinitiatief. Het valt te onderstrepen dat wij maar om een éénmalige bijdrage vragen.

Als je helemaal niet weet hoeveel je wil bijdragen, kun je:

 • gaan kijken hoeveel andere vzw’s / ngo’s jaarlijks als lidgeld vragen.
 • berekenen hoeveel het je kost om bijvoorbeeld een dag mee te doen aan een manifestatie in Brussel (kost, treinticket, kost lunch, verlies van een dag bij je familie/vrienden…)

Om je een idee te geven over de financiering en de omvang van ons gehele project, volgt hieronder een kleine opsomming waaraan wij jullie lidgeld nuttig zullen besteden:

 • sprekers die in het hele land gratis toespraken zullen geven, zowel voor leden als niet-leden,
 • uitbouw van de website Actio Populi,
 • ontwikkeling van een burgerplatform voor referenda,
 • vertalingen van alle teksten (website, juridische procedures,…) in minstens drie talen,
 • administratieve hulp,
 • erelonen van de advocaten,
 • gerechtskosten,
 • mogelijke rechtsplegingsvergoedingen,
 • mogelijke schadevergoedingen,
 • deurwaarderskosten,
 • mogelijke tegenvorderingen

Voorts dienen we er rekening mee te houden dat de Orde van Advocaten eist dat de vzw over genoeg financiële middelen beschikt vooraleer zij mag overgaan tot het voeren van juridische procedures.

Mensen/bedrijven die een lidmaatschapsbijdrage van 75 EUR of meer storten, belonen wij door hen een boek over directe democratie te bezorgen in een taal naar keuze (NL, FR).