Disclaimer & wettelijke informatie

Aan het gebruik van deze website zijn de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden verbonden. Door het gebruik van de website, wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en ze te aanvaarden.

 

Informatie

De informatie beschikbaar op of via de Site is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Actio Populi kan geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

 

Hyperlinks

De website kan hyperlinks naar andere websites bevatten waarover Actio Populi geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent dan wel zeggenschap heeft. Actio Populi biedt dan ook geen enkele garantie omtrent de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites.

Het opnemen van hyperlinks naar andere websites houdt geen enkel verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring in vanwege Actio Populi met of van deze websites of van hun inhoud.

 

Aansprakelijkheid

 

Actio Populi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit enig rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de website of van de op of via de website verkregen informatie.

Actio Populi is voorts niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit eventuele onderbrekingen van de website, voor schade veroorzaakt door technische fouten, zelfs indien de fout onder Belgisch recht als “zware fout” gekwalificeerd zou worden, of door virussen of soortgelijke verstorende elementen, of, uit de consultatie of het gebruik van de websites (bv. via hyperlinks) waarnaar verwezen wordt op of via de website of de informatie die in laatstgenoemden vervat is.

Evenmin is Actio Populi aansprakelijk voor de elektronische communicatie via de website, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicaties.

Elk gebruik dat u maakt van deze informatie is derhalve volledig op eigen risico. U bent aldus aansprakelijk voor elke keuze of beslissing die u maakt op basis van informatie die u op of via de website hebt verkregen.

U dient alle redelijke voorzorgen te nemen om te vermijden dat uw uitrusting of gegevens wordt aangetast door virussen, bugs, Trojaanse paarden enz.. Actio Populi verstrekt geen garantie omtrent de compatibiliteit met uw uitrusting van de bestanden die deel uitmaken van of voorkomen op de Site of omtrent de toegankelijkheid van deze elementen.

 

Privacybeleid

Wij verplichten ons om uw privacy te beschermen. Dit online Privacybeleid beschrijft de manieren waarop wij informatie over u vergaren wanneer u deze website gebruikt en waarvoor wij deze kunnen gebruiken.

Indien u vragen hebt of andere informatie over ons privacybeleid wenst, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen ter attentie van VZW Actio Populi, Oude Baan 23, B3, 2840 Rumst.

Welke gegevens verzamelen wij van u?

Wij kunnen gegevens van u (Gebruikersgegevens) op verschillende manieren vergaren:

  1. door ons gebruik van cookies (zie onderstaand);
  2. tijdens uw gebruik van deze website (zoals, zonder beperking, alle door u naar deze website of ter attentie van een op deze website vermeld e-mailadres verzonden of geupload materiaal (Uw Materiaal); en
  3. wanneer wij u zo nu en dan in vervolg op contacten die u met ons via deze website hebt gemaakt om nadere informatie vragen.

Een en ander zal onvermijdelijk persoonlijke gegevens inzake u bevatten. Dit Privacybeleid beschrijft hoe wij onze verplichtingen conform de geldende wetgeving inzake de bescherming van gegevens nakomen. Dit Privacybeleid voldoet aan de Richtlijn betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens 95/46/EG en de desbetreffende nationale wetgeving inzake bescherming van gegevens waarin de Richtlijn ten uitvoer wordt gebracht.